Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 14.05.2013

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2013
  3. Informácia o činnosti grantovej komisie
  4. Kontrola plnenia úloh uložených Miestnym zastupiteľstvom za rok 2012
  5. Informácia o mesačných správach a vykonaných kontrolách hliadkovej činnosti mestskej polície za rok 2012
  6. Sťažnosť na poslankyňu MZ pani Ševčíkovú
  7. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora (podľa § 22 ods. 1 písm. a) bodu 2 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov) proti VZN MČ Bratislava - Ružinov č. 5/2003 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ Bratislava - Ružinov zo 16. decembra 2003
  8. Rôzne