Všeobecne záväzné nariadenia

6/2019

Dátum zverejnenia: 02.07.2019
Dátum účinnosti: 17.07.2019

o dodržiavaní čistoty a poriadku

dopĺňa VZN 14/2016