Všeobecne záväzné nariadenia

5/2011

Dátum zverejnenia: 17.10.2011
Dátum účinnosti: 17.10.2011

Úplné znenie VZN mestskej časti Bratislava–Ružinov č. 3/2008, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách, materských školách a zariadeniach školského stravovania.