Všeobecne záväzné nariadenia

21/2012

Ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách.

doplnené VZN 24/2012