Všeobecne záväzné nariadenia

1/2019

Dátum zverejnenia: 20.02.2019
Dátum účinnosti: 07.03.2019

o umiestňovaní volebných plagátov na území MČ Bratislava-Ružinov

ruší VZN 11/2015