Všeobecne záväzné nariadenia

31/2013 Úplné znenie o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov Zrušené
30/2013 Úplné znenie o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava - Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch. Zrušené
28/2013 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava - Ružinov. Zrušené
27/2013 O úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Zrušené
26/2012 O miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov Zrušené
25/2012 O určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov Platné
24/2012 Ktorým sa mení a dopĺňa VZN 21/2012 zo dňa 26. júna 2012, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách Platné
23/2012 O nájme bytov, ktorým sa určujú zásady prideľovania bytov. Zrušené
21/2012 Ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách. Platné
19/2012 Úplné znenie VZN č. 6/2011 z 8.novembra 2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov tak ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 16/2012. Zrušené
16/2012 Ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 z 8. novembra 2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov. Zrušené
13/2012 O zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Ružinov a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov Platné
12/2012 Úplné znenie o poskytovaní finančných dotácií / grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov Zrušené
10/2012 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov. Platné
9/2011 O poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom MČ BA – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch. Zrušené
7/2011 Ktorým sa mení VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 9/2009 z 15.decembra 2009, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Platné
6/2011 O úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov Zrušené
5/2011 Úplné znenie VZN mestskej časti Bratislava–Ružinov č. 3/2008, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách, materských školách a zariadeniach školského stravovania. Platné
2/2011 O úhradách za poskytovanie sociálnych služieb. Zrušené
9/2009 Ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Platné