Úradná tabuľa: Stavebný úrad

11.9.2020

do 29.09.2020

Rozhodnutie – zamieta odvolania účastníkov konania – potvrdzuje – odôvodnenie – „Automatický sklad RAJO Bratislava" – k. ú. Trnávka v Bratislave

Značka: č. OU-BA-OVBP2-2020/5786/ZAD

Deň doručenia: 28.09.2020

Prílohy:

4.9.2020

Rozhodnutie – povoľuje užívať – „Obytný súbor Jarabiny, Mlynské Nivy, Bratislava – II. etapa" – územie ohraničené Jarabinkovou ulicou a ulicou Mlynské Nivy v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SU/CS 3699/2020/19/MER-145

do doby nadobudnutia právoplatnosti

4.9.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb – II. etapa výstavby – Bajkalská ulica a ulica Na výslní v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava (presné miesto stavby viď. príloha)

Značka: SU/CS 8006/2020/10/MER-136

do doby nadobudnutia právoplatnosti

25.8.2020

Rozhodnutie – povoľuje užívať – „Obytný súbor Jarabiny, Mlynské Nivy, Bratislava – II. etapa" – územie ohraničené Jarabinkovou ulicou a ulicou Mlynské Nivy v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SU/CS 9263/2020/10/MER-140

do doby nadobudnutia právoplatnosti

24.8.2020

Rozhodnutie – zmena stavby pred jej dokončením – BERGAMON – Polyfunkčný areál, Mlynské nivy – Hraničná ul., Bratislava – II. Etapa – ul. Mlynské nivy – Hraničná – Bratislava m. č. Ružinov – k. ú. Nivy

Značka: SU/CS 8212/2020/9/KIL-129

do doby nadobudnutia právoplatnosti

19.8.2020

Informácia o začatí konania o zmene stavby pred dokončením na časť stavby „Polyfunkčný dom na Bazovej ulici v Bratislave" – Bazová ulica v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SU/CS 11286/2020/2/MAM

do doby právoplatného ukončenia konania

14.8.2020

Informácia o začatí kolaudačného konania na časť stavby Bývanie Trnávka, Bratislava, Ivanská cesta – SO T 500 Distribučný plynovod ETAPA I. – k. ú. Trnávka Bratislava

Značka: SÚ/CS 11875/2020/2/MAM

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania

11.8.2020

Informácia o začatí kolaudačného konania – „BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava – II. ETAPA" – Bytový dom – Hraničná ul., Mlynské nivy, Bratislava – k. ú. Nivy

Značka: SU/CS 11629/2020/4/KIL

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania

11.8.2020

Informácia o začatí kolaudačného konania – „BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy – Hraničná ul.,Bratislava – II. ETAPA" – Káblová prípojka NN – Hraničná ul., Mlynské nivy, Bratislava – k. ú. Nivy

Značka: SU/CS 11657/2020/4/KIL

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania

6.8.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb – II. etapa výstavby – Bajkalská ulica a ulica Na výslní v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 8005/2020/14/MER-114

do nadobudnutia právoplatnosti

4.8.2020

Rozhodnutie – povoľuje odstránenie – „Páričkova ulica č. 22, 24, súp. č. 1099 – rekonštrukcia objektu, spevnené plochy" – „Areál „Cvernovky" , Páričkova – Svätoplukova – Košická ul. v Bratislave

Značka: SÚ/CS 8832/2020/8/KIL - 119

do doby nadobudnutia právoplatnosti

3.8.2020

Informácia o začatí kolaudačného konania – „Dostavba areálu NEOPROT – Administratívno-obytný komplex SARA" – Nárožie ulíc Záhradnícka a Kvačalova v Bratislave – k. ú. Nivy v Bratislave

Značka: SÚ/CS 11062/2020/3/KIL

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania

3.8.2020

Informácia o začatí kolaudačného konania – BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava – II. ETAPA – k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 11198/2020/3/KIL

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania

3.8.2020

Informácia o začatí kolaudačného konania – BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava – II. ETAPA – k. ú. Nivy Bratislava

Značka: SÚ/CS 11169/2020/3/KIL

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania

3.8.2020

Informácia o začatí kolaudačného konania – „Pamiatková obnova budovy Pradiarne BCT" – Bratislava, areál „Cvernovky" – k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 11212/2020/3/KIL

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania

31.7.2020

Oznámenie o podan žiadosti - informácia - Forum Business Center II - areál vymedzený ulicami Prievozská ulica a Stará Prievozská ulica v Bratislave – k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 8401/2020/4/MER

zverejnené do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

24.7.2020

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti - „Polyfunkčný komplex Klingerka" - územie ohraničené ulicami Prístavná, Plátenická, Valchárska a Súkennícka v Bratislave – k. ú. Nivy, Bratislava – inžinierska stavba

Značka: SÚ/CS 11093/2020/3/KIL

zverejnené do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

24.7.2020

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti - „Polyfunkčný komplex Klingerka" - územie ohraničené ulicami Prístavná, Plátenická, Valchárska a Súkennícka v Bratislave – k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 11066/2020/3/KIL

zverejnené do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

1.7.2020

Žiadosť o zverejnenie písomnosti – „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz, katastrálne územie Ružinov – návrh na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením"

Značka: OU-BA-OVBP2-2020/89574/GRJ

do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

29.6.2020

Informácia o začatí konania o zmene stavby pred dokončením súboru stavieb „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 01-06" – k. ú. Nivy, Pribinova, Bratislava

Značka: SÚ/CS 8887/2020/2/MAM

do doby právoplatného ukončenia správneho konania