Zimná údržba

Štáb zimnej služby Mestskej časti Bratislava-Ružinov zabezpečuje zjazdnosť a schodnosť komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy. 

Mestská časť Bratislava-Ružinov oznamuje, že od zimnej sezóny 2018/2019 preberá v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov do svojej pôsobnosti výkon zimnej údržby na chodníkoch priľahlých ku komunikáciám, ktoré boli Mestskej časti Bratislava-Ružinov zverené do správy Hlavným mestom SR Bratislavy „Protokolom o zverení miestnych komunikácií III. a IV. triedy mestským častiam" z roku 1992, na ktorých však v predchádzajúcich obdobiach vykonávali zimnú údržbu vlastníci resp. správcovia priľahlých nehnuteľností.


Vyznačenie zverených komunikácií a chodníkov do správy Mestskej časti Bratislava-Ružinov:


Komunikácie a chodníky v správe hl. mesta:
https://mapy.bratislava.sk/#layergroup_container_zp


Zimná pohotovosť 2018/2019  začala 1.12. 2018. 

Dispečing zimnej údržby 0915 555 991, e-mail: kalamita@rpvps.sk

Zabezpečenie zjazdnosti komunikácií

Práce pozostávajú z odstraňovania snehu a poľadovice z komunikácií a to pluhovaním resp. posypom chemickými a inertnými materiálmi, ktoré sa vykonávajú dostupnou mechanizáciou a technikou podľa rámcovej zmluvy.

  

Upozorňujeme vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností, že ak sa na streche alebo odkvape vytvoria cencúle, sú povinní vykonať také opatrenia, aby cencúle a ľad neohrozovali život alebo zdravie ľudí.