Základné školy

Mestská časť Bratislava-Ružinov je zriaďovateľom 9 základných škôl s právnou subjektivitou.

Od 1. 7. 2004 zabezpečuje kompetencie vyplývajúce zo zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov.ZŠ Borodáčova 2 www.borodacova.sk
ZŠ Drieňová 16 www.zsdrienovaba.edu.sk
ZŠ Kulíškova 8 www.zskuliskova.sk
ZŠ Medzilaborecká 11 www.zsmedzilaba.sk
ZŠ Mierová 46 www.zsmierovaba.edu.sk
ZŠ Nevädzová 2 www.zsnevadzova.sk
ZŠ Ostredková 14 www.zsostredkova.sk
ZŠ Ružová dolina 29 www.zsrd.sk
ZŠ Vrútocká 58 www.zsvrutocka.sk