Stravovanie žiakov

Žiaci základných škôl sa majú možnosť stravovať v školských jedálňach, ktoré sú súčasťou základnej školy. 

Školská jedáleň poskytuje žiakom stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré v súlade s VZN č. 21/2012 uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v rozsahu finančných pásiem ustanovených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde sú i na jeho webovej stránke zverejnené. Žiaci základnej školy sú zaradení do 4. finančného pásma.  Zákonný zástupca ďalej uhrádza i príspevok na réžiu, ktorého výška je 30% z príspevku na poskytovanie stravy.  

V súlade s VZN č. 24/2012 riaditeľ školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a jeho odňatí, tiež môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na réžiu a jeho odňatí.

V mestskej časti Bratislava – Ružinov sú zriadené aj súkromné školské jedálne - pri ZŠ Drieňová 16,  ZŠ Nevädzová 2 a ZŠ Ostredková 14.