Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 07.07.2016 o 14:00

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2016
  Predkladá: starosta
 3. Návrh riešenia pre navýšenie počtu miest pre deti v materských školách
  Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
 4. Návrh na schválenie nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov - Materské centrum Hojdana, Haburská č. 2, Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  Predkladá: Mgr. Karelová, riaditeľka RDS
 5. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  Predkladá: starosta
 6. Návrh na bezodplatnú správu nehnuteľného majetku, stavieb a pozemkov v areáloch základných a materských škôl, rozpočtových organizácií zriadených Mestskou časťou Bratislava-Ružinov, z dôvodu zmeny vlastníckych vzťahov.
  Predkladá: starosta
 7. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami, registra KN - C parc.č.15228/2, 3, 4, 5, 6, k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa vo dvorovej časti bytového domu Na paši 13,15 a Prešovská 49, ktoré sú vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, zverené do správy MČ Bratislava – Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných pozemkoch
  Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
 8. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na priľahlom pozemku parcela č. 9737/37, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2 k bytovému domu Trenčianska č. 7 v Bratislave, ktorý je postavený na pozemku parc. č. 9707 v Bratislave, k.ú. Nivy, obec Bratislava-m.č. Ružinov, okres Bratislava II, pre vlastníkov bytov v bytovom dome Trenčianska 7, súp. č. 673 v Bratislave v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších priestorov
  Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
 9. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených z výsledku kontroly NKÚ
  Predkladá: starosta
 10. Informácia o stave hospodárenia a personálnom obsadení v Ružinovskom športovom klube, p.o. za 1. štvrťrok 2016
  Predkladá: Ing. Lenár, riaditeľ RŠK, p.o.
 11. Návrh Dohody o spolupráci s Fakultou architektúry STU v Bratislave
  Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
 12. Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov
  Predkladá: Mgr. Pener, zástupca starostu
 13. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov podaných dňa 24.05.2016
  Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
 14. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
 15. Interpelácie
 16. Rôzne


Vystúpenie občanov o 17.00 hod.


Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
 2. Štvrťročná informácia o stave spoločnosti RPV-PS. a.s.
  Predkladá: Ing. Sokol, predseda predstavenstva
 3. Informatívna správa o zmene stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. so sídlom na ulici Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO: 35 874 686
  Predkladateľ: Mgr. Kozáková, predseda predstavenstva.
 4. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia