Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2010-2014)

Zasadnutie: 30.01.2013

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2013 -2015
  3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. , zo dňa 05.02.2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach Mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktoré bolo zmenené Všeobecne záväzným nariadením č. 16/2012 zo dňa 15.05.2012 a ktorého úplné znenie bolo vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava Ružinov pod č. 19/2012
  4. Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý je spracovaný v súlade so zákonom č. 371/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
  5. Štúdia riešenia parkovania v mestskej časti Bratislava – Ružinov
  6. Rôzne