Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN

Dátum zverejnenia: 02.09.2019
Dátum účinnosti: 02.09.2019

ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4 v Bratislave