Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN

ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4 v Bratislave