Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN

ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a v školských zariadeniach