Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN

o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa