Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Ružinov