Všeobecne záväzné nariadenia

19/2012

Dátum zverejnenia: 06.06.2012
Dátum účinnosti: 01.06.2012

Úplné znenie VZN č. 6/2011 z 8.novembra 2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov tak ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 16/2012.

dopĺňa VZN 6/2011, dopĺňa VZN 16/2012

bolo zrušené s VZN 5/2015