Úradná tabuľa: Stavebný úrad

12.8.2019

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta , Záhradnícka a Miletičova v Bratislave - novostavba

Značka: SÚ/CS 4097/2019/3/AJA/MER

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

12.8.2019

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta , Záhradnícka a Miletičova v Bratislave - novostavba

Značka: SÚ/CS 3526/2019/6/ZST/MER

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

8.8.2019

do 26.08.2019

Informácia o nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia stavby ,,Polyfunkčný komplex GREEN ATRIUM"

Značka: SÚ/CS 3012/2019/12/MAM

Deň doručenia: 23.08.2019

Prílohy:

5.8.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - ,,Administratívna budova Ružinov, Bratislava" - 7. NP južnej veže nájomné administratívne priestory Fitout Covestrovo 2, Bajkalská ulica v Bratislave

Značka: SÚ/CS 9154/2019/7/MGU-135

do doby nadobudnutia právoplatnosti

30.7.2019

Rozhodnutie o povolení stavby - Obytný súbor AVIDOL, 470 b.j. SO 01, Objekt A, Križovatka ulíc Galvaniho a Na križovatkách, Bratislava - novostavba

Značka: SU/CS 3224/2019/10/KIL-123 zo dňa 26. 07. 2019

zverejnenie rozhodnutia do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

25.7.2019

Rozhodnutie o povolení užívania stavby: Dunajské predmestie-Polyfunkčný súbor III.etapa - novostavba - pozemná stavba - nebytová budova - ubytovacie zariadenie na krátkodobé pobyty

Značka: SÚ/CS 7806/2019/13/Mer-125 zo dňa 23. 07. 2019

zverejnenie rozhodnutia do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

12.7.2019

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení stavby - ,,Sanácia enviromentálnej záťaže, Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD" - nová stavba - zamedzenie šíreniu kontaminácie

Značka: SÚ/CS 4498/2019/22/MAM-23

do doby nadobudnutia právoplatnosti

27.6.2019

Rozhodnutie - vydáva - územné rozhodnutie o umiestnení stavby - Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo - Prievozská ulica, ulica Mlynské Nivy a Turčianska ulica v Bratislave

Značka: SÚ/CS 3425/2019/23/MER-20

do doby nadobudnutia právoplatnosti

26.6.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor I. etapa - IO 06 NN rozvody II. fáza - Bajkalská ulica v Bratislave - novostavba - inžinierska stavba - miestny rozvod elektriny

Značka: SÚ/CS 4311/2019/11/ESK/MER-106

do doby nadobudnutia právoplatnosti

21.6.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - ,,Obytný súbor AVIDOL, 470 b. j. - II. etapa - územie ohraničené Galvaniho ul. a navrhovaným predĺžením ul. Na križovatkách v Bratislave

Značka: SÚ/CS 2943/2019/12/SIV/MER-107

do doby nadobudnutia právoplatnosti

20.6.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor III. etapa - Bajkalská ulica v Bratislave - novostavba

Značka: SÚ/CS 5414/2019/9/AJA/MER-105

do doby nadobudnutia právoplatnosti

19.6.2019

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení stavby - ,,Polyfunkčný komplex GREEN ATRIUM" - Trnavská cesta č. 70 v Bratislave - novostavba

Značka: SÚ/CS 3012/2019/8/MAM-18

do doby právoplatnosti rozhodnutia

18.6.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - ,,Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor III. etapa" - Bajkalská ulica v Bratislave, oblasť Nové Pálenisko - novostavba

Značka: SÚ/CS 5237/2019/9/ESK/MER-103

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

13.6.2019

Informácia o začatí stavebného konania a začatí spojeného územného a stavebného konania - ,,Obytný súbor AVIDOL, 470 b.j." (ďalej len ,, stavba") - Križovatka ulíc Galvaniho a Na križovatkách, Bratislava

Značka: SÚ/CS 3224/2019/4/KIL

do doby právoplatného ukončenia konania

29.5.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívanie - Diaľnica D61/D1 Bratislava, Mierová ulica - Senecká cesta

Značka: SÚ/CS 2779/2019/4/HBA-84

do doby nadobudnutia právoplatnosti

28.5.2019

Informácia o začatí kolaudačného konania - BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy - Hraničná ul., Bratislava - II. ETAPA - novostavba, bytová budova s napojením na technické vybavenie územia

Značka: SÚ/CS 10820/2019/4/KIL

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania

28.5.2019

Informácia o začatí kolaudačného konania - BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy - Hraničná ul., Bratislava - II. ETAPA - SO 700 Komunikácie, parkoviská a chodníky

Značka: SÚ/CS 7957/2019/5/KIL

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania

22.5.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - ,,Obytný súbor AVIDOL, 470 b. j. - II. etapa" - SO 08.01 Komunikácie a spevnené plochy, územie vymedzené ulicami Galvániho a Na križovatkách v Bratislave

Značka: SÚ/CS 4009/2019/10/AJA/MER-79

do doby nadobudnutia právoplatnosti

21.5.2019

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia - ,,Administratívno-logistické centrum, Bajkalská ul. Bratislava - 3. fáza"- Prekládka existujúceho verejného osvetlenia - Horúcovod

Značka: SÚ/CS 4320/2019/7/ESK/MER

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

20.5.2019

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia - ,,Administratívno - logistické centrum, Bajkalská ul. v Bratislave - 3. fáza" , Bajkalská ulica v Bratislave

Značka: SÚ/CS 3992/2019/8/AJA/MER

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania