Tlačivá: Sociálne služby

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na dopravu   PDF   RTF
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. sluzbu   PDF   RTF
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby   PDF   RTF
Potvrdenie lekára o zdravotnom stave k posúdeniu odkázanosti na soc. sluzbu   PDF   RTF
Plnomocenstvo na prevzatie rozhodnutia o odkázanosti na soc. službu   PDF   RTF
Úradný záznam o prevzatí rozhodnutia o odkázanosti na soc. sluzbu   PDF   RTF
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi   PDF   RTF
Žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku v náhlej núdzi   PDF   RTF
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov   PDF   RTF
Žiadosť o poskytnutie vianočného príspevku   PDF   RTF
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa   PDF   RTF
Žiadosť o finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku   PDF   RTF
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na letný tábor...   PDF   RTF
Finančný príspevok na integračný pobyt pre zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodom   PDF   RTF
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa   PDF   RTF
Žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu pri obnove rodinných pomerov dieťaťa   PDF   RTF
Prihláška na zájazd   PDF   RTF
Prihláška - slávnosť jubilantom   PDF   RTF
Potvrdenie o osobnom stretnutí   PDF   RTF
Žiadosť o poskytovaní finančmého príspevku na dopravu   PDF
Žiadosť o vydanie vyjadrenia   PDF   RTF