Vyhradené parkovanie pre invalidnú osobu

I. Vyplnenie žiadosti
a) Vyplniť formulár
b) Priložiť potrebné prílohy

 • fotokópiu veľkého technického preukazu motorového vozidla (obojstranne),
 • preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím ŤZP (obojstranne) - biely,
 • fotokópiu parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (obojstranne) - Model Európskej únie (modrý),
 • posudok k úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý potvrdzuje odkázanosť na individuálnu prepravu,
 • čestné prehlásenie overené notárom alebo na matrike (miestnom úrade), že žiadateľ nevlastní garáž,
 • nákres situácie a presné vyznačenie požadovaného miesta pre vyhradené parkovanie.


II. Proces schvaľovania
a) Úrad prehodnotí podanú žiadosť a jej prílohy, prípadne vyzve žiadateľa o doplnenie potrebných dokumentov.
b) Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov pripraví projekt organizácie dopravy a postúpi ho na schválenie do operatívnej komisie pri oddelení dopravy na Magistráte hl. mesta Bratislavy.
c) Po schválení projektu v operatívnej komisií pracovník vyhradeného parkovania pripraví povolenie na vyhradené parkovanie.
d) v prípade, že osoba s ŤZP nie je vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla, musí mať spoločný trvalý pobyt s vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla ktorý s ním nepodniká.

III. Proces po schvaľovaní
a) Pracovník Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov predvolá užívateľa na vyzdvihnutie parkovacieho povolenia osobne na miestom úrade.
b) Finančné náklady na označenie a zrušenie prideleného vyhradeného parkovacieho miesta znáša mestská časť. Náklady na obnovu a zmenu dopravného značenia znáša každý užívateľ parkovacieho miesta.

IV. Predlženie
a) Ak má užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta naďalej záujem o jeho využívanie aj po skončení lehoty platnosti povolenia, je povinný minimálne 90 dní pred ukončením platnosti povolenia podať žiadosť o predĺženie na predpísanom tlačive spolu s povinnými prílohami osobne alebo emailom na Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov.

 • fotokópiu veľkého technického preukazu motorového vozidla (obojstranne),
 • preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím ŤZP (obojstranne) - biely,
 • fotokópiu parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (obojstranne) - Model Európskej únie (modrý),
 • prefotený pôvodný nákres potvrdený OK OD Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,
 • čestné prehlásenie overené notárom alebo na matrike (miestnom úrade), že žiadateľ nevlastní garáž,


V. Zmena
a) Držiteľ povolenia je povinný bezodkladne oznámiť povoľujúcemu orgánu akúkoľvek zmenu údajov alebo skutočností rozhodujúcich pre užívanie parkovacieho miesta aj zaslaním fotodokumentácie.
V prípade zistenia rozporu medzi predloženými dokladmi, na základe ktorých bolo vydané povolenie na vyhradené parkovanie a skutočnosťou, bude vyhradené parkovacie miesto po písomnom oznámení povoľujúceho orgánu, bez náhrady zrušené a pridelené inému žiadateľovi. Finančné náklady spojené so zmenou vyhradeného parkovacieho miesta znáša prenajímateľ parkovacieho miesta.
d) Ak povoľujúci orgán zašle akúkoľvek zmenu vyhradeného parkovania fyzickej alebo právnickej osobe je nutné do 10 dní túto zmenu vykonať a povoľujúcemu orgánu zaslať na emailovú adresu fotodokumentáciu o zmene.

VI. Zrušenie
a) Ak nemá užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta naďalej záujem o jeho využívanie je povinný podať žiadosť o zrušenie vyhradeného parkovania na predpísanom tlačive spolu s povinnými prílohami.

Tlačivá

Kontakt:
Referát regionálneho rozvoja a dopravy

Mgr. Edita Ferenczyová - vyhradené parkovanie
Telefón:  +421 2 48 284 408
Email: edita.ferenczyova@ruzinov.sk

Ing. Tatiana Spišáková - vyhradené parkovanie
Telefón: +421 2 48 284 424
Email: tatiana.spisakova@ruzinov.sk