Vyhradené parkovanie pre fyzickú osobu podnikateľa, právnickú osobu

I. Vyplnenie žiadosti
a) Vyplniť formulár
b) Priložiť potrebné prílohy

  • fotokópiu veľkého technického preukazu motorového vozidla (obojstranne),
  • fotokópia výpisu zo živnostenského úradu, respektíve z obchodného registra,
  • čestné prehlásenie overené notárom alebo na matrike (miestnom úrade), že žiadateľ nevlastní garáž,
  • nákres situácie a presné vyznačenie požadovaného miesta pre vyhradené parkovanie.


II. Proces schvaľovania
a) Úrad prehodnotí podanú žiadosť a jej prílohy, prípadne vyzve žiadateľa o doplnenie potrebných dokumentov.
b) Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov pripraví projekt organizácie dopravy a postúpi ho na schválenie do operatívnej komisie pri oddelení dopravy na Magistráte hl. mesta Bratislavy.
c) Po schválení projektu v operatívnej komisií pracovník vyhradeného parkovania pripraví povolenie na vyhradené parkovanie.

III. Proces po schvaľovaní
a) Pracovník Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov predvolá užívateľa na vyzdvihnutie parkovacieho povolenia osobne na miestom úrade.
b) Po prevzatí si užívateľ parkovacieho miesta na vlastné náklady do 30 dní zabezpečí vyznačenie svojho parkovacieho miesta certifikovanou firmou vodorovnou značkou V10d a zvislou dopravnou značkou IP16 „Vyhradené parkovisko" s dodatkovou tabuľkou E13 k dopravnej značke u oprávnenej právnickej alebo fyzickej osoby podľa Projektu organizácie dopravy (POD) schváleného v Operatívnej komisii oddelenia dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. V prípade ak si užívateľ len pridáva dodatkovú tabuľku E13 k existujúcej IP16 je povinný spolupodieľať sa na prvotných nákladoch spojených s osadením dopravnej značky IP16 s ostatnými užívateľmi vyhradeného parkovania pod touto dopravnou značkou. V prípade ak dopravné značenie nebude realizované v zmysle tejto podmienky, parkovacie miesto môže byť užívateľovi zrušené bez náhrady. Vyhradené parkovacie miesto pre právnické osoby pred sídlom spoločnosti (inštitúcie) bude s časovým obmedzením iba v pracovné dni od 07,00 – 18,00 (pondelok až piatok). Finančné náklady na označenie, obnovu, zmenu a zrušenie prideleného vyhradeného parkovacieho miesta znáša užívateľ parkovacieho miesta.

IV. Daňová povinnosť
a) Po vydaní parkovacieho povolenia si užívateľ parkovacieho miesta musí do 15 dní splniť daňovú povinnosť na tlačive „Vznik a zánik daňovej povinnosti" na základe čoho užívateľovi bude vyrubená daňová povinnosť.
b) Po obdŕžaní povolenia pri predlžení užívateľ má povinnosť do 15 dní ohlásiť daňovú povinnosť na predpísanom tlačive

V. Predlženie
a) Ak má užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta naďalej záujem o jeho využívanie aj po skončení lehoty platnosti povolenia, je povinný minimálne 90 dní pred ukončením platnosti povolenia podať žiadosť o predĺženie na predpísanom tlačive spolu s povinnými prílohami osobne alebo emailom na Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Ružinov.

  • fotokópiu veľkého technického preukazu motorového vozidla (obojstranne),
  • fotokópia výpisu zo živnostenského úradu, respektíve z obchodného registra,
  • prefotený pôvodný nákres potvrdený OK OD Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,
  • čestné prehlásenie overené notárom alebo na matrike (miestnom úrade), že žiadateľ nevlastní garáž,


VI. Zmena
a) Držiteľ povolenia je povinný bezodkladne oznámiť povoľujúcemu orgánu akúkoľvek zmenu údajov alebo skutočností rozhodujúcich pre užívanie parkovacieho miesta aj zaslaním fotodokumentácie.
V prípade zistenia rozporu medzi predloženými dokladmi, na základe ktorých bolo vydané povolenie na vyhradené parkovanie a skutočnosťou, bude vyhradené parkovacie miesto po písomnom oznámení povoľujúceho orgánu, bez náhrady zrušené a pridelené inému žiadateľovi.
c) Ak povoľujúci orgán zašle akúkoľvek zmenu vyhradeného parkovania fyzickej alebo právnickej osobe je nutné do 10 dní túto zmenu vykonať a povoľujúcemu orgánu zaslať na emailovú adresu fotodokumentáciu o zmene.

VII. Zrušenie
a) Ak nemá užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta naďalej záujem o jeho využívanie je povinný podať žiadosť o zrušenie vyhradeného parkovania na predpísanom tlačive spolu s povinnými prílohami.
b) Ak povoľujúci orgán zašle zrušenie vyhradeného parkovania fyzickej alebo právnickej osobe je nutné do 48 hodín odstrániť dopravné značenie a povoľujúcemu orgánu zaslať na emailovú adresu fotodokumentáciu o zrušení parkovacieho miesta. Ak tak užívateľ parkovacieho miesta neučiní do 48 hodín povoľujúci orgán na náklady užívateľa parkovacieho miesta zruší parkovacie miesto a dopravné značenie uloží na miestnom úrade.

Tlačivá

Kontakt:
Referát regionálneho rozvoja a dopravy

Mgr. Edita Ferenczyová - vyhradené parkovanie
Telefón:  +421 2 48 284 408
Email: edita.ferenczyova@ruzinov.sk

Ing. Tatiana Spišáková - vyhradené parkovanie
Telefón: +421 2 48 284 424
Email: tatiana.spisakova@ruzinov.sk