Vianočný príspevok pre rodiny v hmotnej núdzi s deťmi

Finančný príspevok upravuje VZN č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava - Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch. 

 

Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku sú 

  • rodiny s deťmi posudzované ako rodiny v hmotnej alebo náhlej núdzi 
  • V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov, ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok môže mestská časť priznať v danom rozpočtovom roku oprávnenej osobe vianočný príspevok na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby o poskytnutie vianočného príspevku. 
  • Spolu so žiadosťou o priznanie vianočného príspevku je oprávnená osoba povinná priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia vianočného príspevku, najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba je obyvateľom v hmotnej núdzi, obyvateľom v náhlej núdzi alebo poberateľom dávky z dôchodkového poistenia
  • Jednorazový finančný príspevok môže byť poskytnutý oprávnenej osobe, ktorá nemá záväzky a dlhy voči mestskej časti, resp. má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov a tento dodržiava pravidelnými splátkami.
  • Na konanie o poskytnutie vianočného príspevku sa primerane použijú všeobecné predpisy o správnom konaní.
  • Výška vianočného príspevku pre príslušný rozpočtový rok bude určená rozhodnutím starostu MČ Bratislava - Ružinov v súlade so schváleným rozpočtom MČ Bratislava - Ružinov a príslušnou rozpočtovou položkou.
  • Oprávnenej osobe, ktorej bola v príslušnom rozpočtovom roku už poskytnutá jednorázová dávka v hmotnej núdzi alebo finančný príspevok v čase náhlej núdze, môže byť v súlade s rozhodnutím starostu mestskej časti výška vianočného príspevku krátená.
  • V prípade ak oprávnená osoba je zároveň obyvateľom v hmotnej núdzi, náhlej núdzi či obyvateľom, ktorý poberá dávku z dôchodkového poistenia v súbehu, môže sa jej vyplatiť iba jeden vianočný príspevok.
  • Vianočný príspevok sa vypláca bezhotovostným prevodom na žiadateľom uvedené číslo účtu alebo poštovou poukážkou alebo v hotovosti cez pokladňu Miestneho úradu.
  
Žiadosť o príspevok
Kontakt: 
Referát sociálnych služieb
PhDr. Jana Lavová 
Tel.: +421 2 48 284 404
email: jana.lavova@ruzinov.sk