Úhrada poplatkov za dochádzku

Poplatky určuje VZN MČ Bratislava - Ružinov č.21/2012, doplnené VZN č. 24/2012, ktorými sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách. Bližšie informácie nájdete na jednotlivých www stránkach škôl.

 • Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole mesačne na jedno dieťa sumou 25 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.
 • Výšku príspevku upraví riaditeľ materskej školy vždy v nadväznosti na zmenu sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa ustanovenej opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v Zbierke zákonov.
 • Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 
 • Príspevok materskej škole neuhrádza zákonný zástupca za dieťa, ak
  - má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  - zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky 
   v  hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
 • dieťa je  umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,
  - dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo
   ak bola prerušená prevádzka    materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo z iných závažných dôvodov; v týchto prípadoch   uhrádza zákonný zástupca dieťaťa iba pomernú časť určeného príspevku.
 • Ak má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, môže riaditeľ materskej školy rozhodnúť o neuhrádzaní príspevku.