Stravovanie detí

Deťom materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti sa poskytuje stravovanie v súlade so školským zákonom č. 245/2008 Z.z. trikrát denne v zložení - desiata, obed, olovrant.

Výška úhrady stravného za poskytovanú stravu bola stanovená VZN č. 21/2012 na základe finančných limitov stanovených MŠVVaŠ SR v tomto zložení

- výška nákladov na potraviny v piatom finančnom pásme 1.34€

- čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov vo výške 30% z finančného limitu,t.j. 0,40€

Uvedené hradí zákonný zástupca dieťaťa.

 

Príprava pokrmov sa zabezpečuje na základe

- materiálnospotrebných noriem a receptúr vydaných MŠVVaŠ SR

- odporúčaných výživových dávok pre vekovú skupinu 1-6ročné

Týždenný jedálny lístok

musí obsahovať: - dvakrát v týždni jedlá s dávkou mäsa 60g v surovom stave

                               - jedenkrát so sníženou dávkou mäsa 50g v surovom stave

                               - jedenkrát múčne jedlo

                               - jedenkrát jedlo zo zeleniny, strukovín...

Dvakrát v týždni je podávané ovocie v rámci Celospoločenského programu, ktorý je dotovaný EU.