Športový komplex RELAX

Miestom realizácie zámeru má byť pozemok v lokalite Zlaté piesky, k. ú. Trnávka a MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v súlade s § 23 ods. 3 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že navrhovateľ IPE-CONSULT, s.r.o., Roľnícka 116, 831 07 Bratislava predložil zámer "ŠPORTOVÝ KOMPLEX RELAX, Zlaté piesky".

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 4.4.2011 do 25.4.2011 na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému úradu životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do 25.4.2011.

Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č. 16868/1,3,42-44,46-47,99-102,110,117,132,139-140 v lokalite Zlaté piesky, k. ú. Trnávka a MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II. Územie hraničí zo severnej strany s obchodným centrom Soravia Shoping centrum a z južnej strany so záhradkovou osadou.

Účelom navrhovaného zámeru je výstavba športového centra RELAX a jeho celoročné využitie na ubytovanie hotelového typu, šport a relaxáciu. Riešená plocha je rozčlenená na 3 sektory:

Sektor A – šport, relax a prechodné ubytovanie apartmánového typu (3 až 4-podlažné stavby); Pri ulici Studená je navrhnutá trojpodlažná športová hala.

Sektor B – hotel – v tvare písmena V, 3-5 nadzemných podlaží,

Sektor C – šport, zdravotná diagnostika a rehabilitácia, navrhuje sa dvojpodlažná športová hala a vonkajší tenisový kurt.

Variantnosť zámeru spočíva v charaktere vodnej plochy. Variant I. je charakterizovaný vtiahnutím vodnej plochy Zlatých pieskov do záujmového územia formou zátoky, kým variant II. obsahuje vodnú plochu len vo forme samostatného jazera. Riešené územie je od jazera oddelené zeleňou a ochranným pásom širokým 50m. Územie je dopravne napojené po Studenej ulici na Seneckú cestu a Rožňavskú ulicu. Celkovo sa v areáli vybuduje 341 parkovacích stojísk, z toho na teréne 274 p.s. a v suteréne 67 p.stojísk.

Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti: cca 05/2011 – 05/2013

relax-zlate-piesky-original