Špeciálne triedy

Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

V Základnej škole Kulíškova 8 sú na prvom stupni  vytvorené špeciálne triedy pre žiakov s vývinovými  poruchami učenia a komunikácie.

V Základnej škole Borodáčova 2 vznikla v prvom ročníku špeciálna trieda pre žiakov s ľahkými poruchami pozornosti alebo aktivity a čiastkovými poruchamiŠkolskou legislatívou je stanovený počet žiakov špeciálnej triedy – 8 až 10 žiakov. Žiakmi špeciálnej triedy sú deti, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť v čase zápisu do základnej školy a deti s ľahkými poruchami pozornosti alebo aktivity, deti s oslabenými čiastkovými funkciami, oslabeným vizuálnym rozlišovaním, oslabenými pamäťovými funkciami alebo zrakovým vnímaním. Môžu to byť aj deti s ťažkosťami pri rozlišovaní pravo-ľavej a priestorovej orientácie, pri problémoch s matematickými predstavami a s poruchami pozornosti. Žiaci v takejto triede sa učia všetko ako ostatní prváci, tempo a formy práce sa však prispôsobia ich potrebám. V špeciálnej triede môžu pod dohľadom špeciálneho pedagóga výraznejšie napredovať. Napomáha tomu hlavne špeciálny výchovno-vzdelávací program školy zameraný na špecifiká prijatých žiakov, vhodné didaktické a kompenzačné pomôcky a prispôsobené metódy a formy práce, ale aj menší počet detí v triede. Zaškolením do špeciálnej triedy dieťa začína plniť povinnú školskú dochádzku.

 

Podmienky pre prijatie dieťaťa:
- veková hranica 6 rokov
- odporučenie CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)
- žiadosť rodiča

   

Pre žiakov s nadaním:

V Základnej škole Ostredková 14 je zriadená športová trieda so zameraním  na tanec.

V Základnej škole Kulíškova 8 sú vždy v jednej triede každého ročníka 2. stupňa základnej školy vytvorené športové triedy zamerané na všeobecnú športovú prípravu.