Školský klub detí

Zabezpečuje pre žiakov podľa svojho výchovného programu činnosť zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania. V prípade potreby zákonného zástupcu žiaka je v prevádzke i v čase prázdnin. Je súčasťou všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov  a jeho činnosť je určená najmä pre žiakov 1. stupňa základnej školy.

 

Zákonný zástupca žiaka prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v súlade s VZN č. 21/2012 a VZN č. 24/2012. Mesačná suma predstavuje 17,5% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. V zmysle VZN výšku príspevku upraví riaditeľ školy vždy po zmene sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa. Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

Ak zákonný zástupca žiaka  písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, môže riaditeľ školy v súlade s podmienkami uvedenými vo VZN č. 24/2012 rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt žiaka v školskom klube detí.