Revitalizácia sídliska Ostredky

ZDROJ: ENVIROPORTÁL - www.enviroportal.sk a www.bratislava.sk

Oznámenie o zámere podľa § 23 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov
Príslušný orgán  Ministerstvo životného prostredia SR
Názov činnosti  Revitalizácia sídliska Ružinov Ostredky - Bratislava
Predmet činnosti Účelom navrhovanej činnosti je modernizácia  časti sídliskového celku „Ostredky" v Mestskej  časti Bratislava - Ružinov, ktorá spočíva v návrhu na zlepšenie existujúcej dopravnej situácie, statickej dopravy v dotknutom území a v návrhu jeho urbanisticko-architektonického dotvorenia umiestnením nových bytových a
polyfunkčných domov, vytvorením námestia, doplnenia parku a obohatenie územia o kultúrny objekt.
Oblasť činnosti (podľa prílohy č. 8 k zákonu  č.24/2006 Z. z.) 9.16
Dátum doručenia zámeru  25.11.2013
Dátum rozoslania zámeru na dotknuté orgány, obec, povoľujúci a rezortný orgán 27.11.2013
Navrhovateľ RISTON, s.r.o., Trnavská 70,
821 02 Bratislava
Spracovateľ zámeru ARTPLAN spol. s r.o. -
Ing. Oľga Szabóová
Rezortný orgán Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Dotknutá obec Bratislava - Ružinov
Miesto realizácie Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava - Ružinov

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v súlade s § 23 ods. 3 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že navrhovateľ RISTON, s.r.o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava predložil zámer "Revitalizácia sídliska Ružinov Ostredky - Bratislava".

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 4.12.2013 do 25.12.2013 na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/revitalizacia-sidliska-ruzinov-ostredky-bratislava - Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Ministerstvu životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 do 25.12.2013.

Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č. 15669/1,2,15-16; 15670/9,21; 15671/9,14,20-21,26; 15673/2,21,23,125-127; 22216/1,3-7,9-10 v lokalite Ostredky, k. ú. a MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II. Sídlisko je ohraničené zo severu Trnavskou cestou, z juhu Drieňovou ulicou, zo západu ulicou Maximiliána Hella a z východu ulicou Sputnikovou.

Účelom navrhovaného zámeru je modernizácia časti sídliskového celku „Ostredky", ktorá spočíva v návrhu na zlepšenie dopravnej situácie, reorganizáciou dynamickej a statickej dopravy vrátane vytvorenia nových parkovacích stojísk a zároveň dotknuté územie urbanisticky a architektonicky dotvára novými bytovými domami, drobným solitérom kultúrneho pavilónu a novým verejným priestorom - námestím v nadväznosti na pešiu os – ulicu Dr. Vladimíra Clementisa. Navrhovaným zámerom vznikne v hodnotenom území celkom na dotknutých uliciach a parkoviskách 873 parkovacích stojísk (674 pôvodných a 199 nových) a v nových navrhovaných objektoch 634 parkovacích stojísk.

DETAILNÉ INFORMÁCIE:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/revitalizacia-sidliska-ruzinov-ostredky-bratislava