Prima Park Jašíkova

1.etapa:

Ide o pôvodne administratívny objekt na Jašíkovej ulici (bývalý objekt VÚB), niekoľko rokov nevyužívaný, postavený na parcele č.. 1166/1 v kat. úz. Ružinov. Stavebník Cresco Ružinov má stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby, ktorá spočíva v stavebných úpravách v rámci zmeny dispozície so zásahom do nosných častí stavby, dostavaní jedného podlažia v úrovni pôvodnej strechy, avšak nedôjde ku zmene celkovej výšky stavby (výška najvyššieho bodu strechy ostane nezmenená), zmeny v členení a rozmiestnení fasádnych okien a presklených stien, plynofikácia objektu, výmena vodovodnej prípojky v pôvodnej trase. V objekte bude 48 bytov. Na parkovisku na pozemku 1166/2 vo vlastníctve investora je v súčasnosti 91 parkovacích miest, čo pokryje nároky na parkovanie pre obyvatelov bytov.

Parkovanie pre polyfunkčné priestory má byť riešené v druhej etape v náväznosti na rekonštrukciu týchto priestorov. Do tejto doby nebudú polyfunkčné priestory využívané.

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/prima-park-bytovy-dom-jasikova-ulica-bratislava-2-etapa

2. etapa:

				
		
					
	
	    

final-0000-original final-0011-original final-0003-original final-0005-original