Prijatie dieťaťa do materskej školy

OZNAM - podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie

  • O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy, pričom postupuje v súlade s § 5 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. 
  • Deti do materskej školy sa prijímajú spravidla od troch do šiestich rokov veku na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ku ktorej sa prikladá potvrdenie o zdravotnej  spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu.
  • Prijímajú sa:

- priebežne, počas školského roka – písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy riaditeľka vydá zákonnému zástupcovi najneskôr do 30 dní odo dňa podania písomnej žiadosti
- k začiatku školského roka – miesto a termín podania žiadosti zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove školy alebo iným obvyklým spôsobom v máji kalendárneho roka (presný termín v danom kalendárnom roku bude zverejnený na stránkach materských škôl) spolu s ostatnými podmienkami prijímania. Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy riaditeľka vydá rodičovi spravidla do 30. júna kalendárneho roka.

  • Riaditeľka prednostne prijíma všetky deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku. Pri vysokom záujme o zaškolenie dieťaťa uprednostňuje prijatie dieťaťa predškolského veku
  • Riaditeľka rozhoduje o prijatí dieťaťa na základe informácií o celkovej rodinnej situácii dieťaťa.