Prepravná služba

  • Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
  • Podmienkou poskytovania prepravnej služby je 

        a) posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
        b) potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitého predpisu

  • Prepravnú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje príspevok na prepravu alebo ktorá je vlastníkom,prípadne držiteľom osobného motorového vozidla.
  • Prepravná služba sa poskytuje maximálne 8 hodín v jednom pracovnom dni.
  • Fyzická osoba je povinná platiť úhradu za poskytnutú prepravnú službu v sume určenej poskytovateľom prepravnej služby v mesiaci, v ktorom sa prepravná služba poskytla, najneskôr však do konca tohto mesiaca.
  • Prepravná služba sa poskytuje len fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mestskej časti.
  • Výška úhrady za prepravnú službu sa určuje sumou 0,60 eura/km.
  • Podmienky a výšku úhrady za poskytovanie prepravnej služby si fyzická osoba dohodne s poskytovateľom prepravnej služby v zmluve o poskytovaní sociálnej služby
 

Kontakt: 

Domov dôchodcov 

Pažítková 2 

Tel.:+421 2 433 390 45, +421 905 735 696 (koordinátor opatrovateľskej služby) 

Web: www.ddpazitkova.sk