Povinná školská dochádzka

Povinná školská dochádzka sa začína spravidla začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši 6. rok veku. Je 10 – ročná a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

 

Miesto a čas zápisu sú určené  všeobecne záväzným nariadením (VZN) mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 10/2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov vždy spravidla na  druhý aprílový týždeňpiatok od 14,30 do 18,00 hodiny a v sobotu od 8,00 do 12,00 hodiny. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

 

Žiak plní povinnú školskú dochádzku spravidla v základnej škole, do ktorej školského  obvodu trvalým  pobytom patrí, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. 

Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalý pobyt, iba so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.

 Riaditeľ školy je povinný dieťa s trvalým pobytom v jeho obvode prijať.

Školské obvody presne určuje VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 34/2013  o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej časti Bratislava – Ružinov.

 

Zákonný zástupca  je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa – dieťa má viac ako 60 neospravedlnených vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku zákonnému zástupcovi môže byť uložená pokuta do výšky 331,50 eura.

 

Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

Riaditeľ rozhoduje o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.