Polyfunkčný objekt Nivy Slo – Etapa 1

Zámer: Polyfunkčný objekt NIVY SLO - Etapa 1
Navrhovateľ: Nivy Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava

Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č. 15368/57-58,81-85,94,149 v lokalite zóny Mlynské Nivy - západ, k. ú. Nivy a MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II. Dotknuté územie ohraničujú ulice Prístavná a Mlynské nivy. Na území sa toho času nachádzajú objekty už nefunkčného výrobno – skladového areálu.

Účelom navrhovaného zámeru je výstavba polyfunkčného objektu pozostávajúceho z prízemia a 9 poschodí (10 nadzemných podlaží), z toho dve posledné podlažia sú ustupujúce, a jedného podzemného podlažia. V suteréne objektu je umiestnená statická doprava, s počtom stojísk 98. Na prízemí objektu sú umiestnené obchodné priestory, technické priestory a vstupné priestory, vo zvyšnej časti prízemia je umiestnená statická doprava s počtom stojísk 65. Na 1.poschodí sú umiestnené pivničné kobky a statická doprava s počtom stojísk 16. Od 2.poschodia až po 9.poschodie sú umiestnené byty. Pozdĺž obslužnej komunikácie bude vybudovaných 12 parkovacích stojísk. Činnosť je navrhovaná v 2 variantoch, ktoré sa líšia v zásobovaní teplom. Vo variante č.1 bude zásobovanie teplom z odovzdávacej stanice tepla (OST) napojenej na verejný teplovod a vo variante č. 2 bude zásobovanie teplom z navrhovanej plynovej kotolne.

polyfunkcny-objekt-nivy-original