Polyfunkčný objekt Inverso

Miesto stavby: roh ulíc Mierová, Hraničná a Gagarinová

Stavbník: inverso-Mierova,s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava

Parcely č.:  hlavný stavebný objekt- 866/1, k.ú. Ružinov ; prípojky a prekládky inžinierskych sietí- 22203/1,3127/6, 866/28, 4075/4, 15556/4, 866/8, 866/1 k.ú Ružinov

úprava vstupov a vjazdu na parcelu č. 866/8, 4075/4, 866/28, 3127/6 k.ú. Ružinov

Zmena stavby spočíva v zmene termínu ukončenia stavby do 31.08.2016. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie v roku 2009.