Polyfunkčný komplex Štrkovecké jazero

Zámer: Polyfunkčný komplex Štrkovecké jazero 
Navrhovateľ: PMArchitekti, s.r.o., Trenčianska 56/G, 821 09 Bratislava

Miestom realizácie zámeru - polyfunkčného komplexu v areáli existujúceho objektu hotela Junior - má byť pozemok s parc. č. 15279/2-4 v lokalite na Drieňovej ulici, k. ú. a MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II. Územie je ohraničené zo severu Drieňovou ulicou, z východu verejnou zeleňou, zo západu existujúcim areálom hier RADOSŤ a z juhu vodnou plochou Štrkoveckého jazera.
Hlavným motívom návrhu je vytvorenie urbanizovaného prostredia parku, ktorý lemuje súčasný obvod jazera. Obľúbená bežecko – prechádzková trasa ostane zachovaná a oživená o nové impulzy parterom občianskej vybavenosti a zvažujúcou sa terénnou vlnou k vode na verejne prístupné mólo. Z fundamentu brehu vystupuje sústava troch nadzemných objektov nerovnakej podlažnosti (objekt „A" 2PP/10NP, objekt „B" 2PP/4NP, objekt „C" 2PP/5NP),neštandardného tvarovania a vzájomnej dynamickej kontrapozície. Poloha na brehu jazera je veľmi výnimočná, so silným výtvarným potenciálom pôsobenia navrhovanej štruktúry a súčasne silne zaväzujúca neukradnúť jazero a jeho breh verejnosti. Výsledkom tohto leitmotívu je otvorený priestor medzi ulicou a brehom, ktorý je objektmi - ako skulpturálnymi artefaktmi - dotváraný, formujúc medzi sebou verejne užívateľné exteriérové mikrosvety.
V navrhovaných objektoch bude 1. nadzemné podlažie vyhradené pre obchodné prevádzky a služby. Polyfunkčné objekty „A" a „B" budú určené pre apartmánové ubytovanie. V objekte „C"
sú navrhnuté byty. V severných častiach objektov majú byť situované administratívne priestory. Dôsledky dopravného napojenia objektu na Drieňovú ulicu bolo overené Dopravno-technickou štúdiou. Podstatná časť statickej dopravy je riešená v suterénoch (260 stojísk).35 stojísk na povrchu a časť 1. podzemného podlažia bude prístupná pre parkovanie verejnosti.
V súvislosti s plánovanou výstavbou sa uvažuje s asanáciou existujúceho objektu hotela.


Zámer sa nachádza v území, na ktoré mestská časť Ružinov obstaráva územný plán zóny

strkovec-1-original

strkovec-2-original

strkovec-3-original