Polyfunkčná budova ÚSVIT

Miestom realizácie zámeru má byť pozemok v lokalite na Tomášikovej ulici, k. ú. a MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v súlade s § 23 ods. 3 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že navrhovateľ BOARD INVEST, a.s., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava predložil zámer "Polyfunkčná budova Úsvit".

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 28.3.2011 do 17.4.2011 na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému úradu životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do 17.4.2011.

Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č. 15651/18, 15651/59 v lokalite na Tomášikovej ulici, k. ú. a MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II. Areál sa rozkladá medzi Trnavskou cestou na severe a Tomášikovou ulicou na juhozápade a zo zostávajúcich svetových strán je obklopený zástavbou s funkciou administratívno-obchodno-skladovou.

Účelom navrhovaného zámeru je rekonštrukcia a nadstavba administratívnej budovy o moderné kancelárske a parkovacie priestory. Budova je pôvodne osempodlažná. Ide o kombináciu nižšej horizontálnej časti vysokej dve nadzemné podlažia a vertikálneho hranola o šesť podlaží vyššieho. Budova je nad svojou vyššou časťou nadstavaná o päť podlaží a nad horizontálnym soklom o štyri podlažia. V najvyššom bode bude mať trinásť podlaží. Okolo budovy sú nanovo preriešené parkoviská s parkovými úpravami a zeleňou. Prízemie slúži prevažne pre parkovanie, technické zázemie a tiež ako hlavný vstup s menšími obchodnými priestormi a informačným centrom. Druhé nadzemné podlažie je riešené ako obchodná pasáž v ktorej strede je otvorené átrium. Tretie až ôsme podlažie je riešené ako kancelárske priestory. V horných podlažiach výškovej budovy sú navrhované byty. Budova je prístupná z Tomášikovej ulice.

VIAC NA: