Parkovací dom Hraničná 18

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v súlade s § 23 ods. 3 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že navrhovateľ BRS, a.s., Hraničná 18, 821 05 Bratislava predložil zámer "Revitalizácia areálu BRS, a.s., Hraničná ulica č.18, Bratislava – dobudovanie parkovacích kapacít funkcie 201 – Parkovací dom so službami".

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 3.7.2014 do 25.7.2014 na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/-revitalizacia-arealu-brs-hranicna-ulica-c-18-bratislava-dobudovanie-p - Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do 25.7.2014.


Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č. 15444/2,6,9-11,13-15 v lokalite Nivy, k. ú. Nivy a MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II.


Účelom navrhovaného zámeru je dobudovanie areálu BRS, a.s. o parkovacie kapacity formou parkovacieho domu s polyfunkčným parterom pre služby. Jedná sa o viacpodlažnú stavbu, ktorá má mať 6 nadzemných podlaží s uskakovanými podlažiami a 1 nadzemným podlažím zo strany Hraničnej ulice. Samotný parkovací dom je dimenzovaný na 297 parkovacích stojísk. Dopravne bude stavba napojená na existujúci vjazd a výjazd na Hraničnú ulicu.


Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti: cca 03-04/2015 – 03-04/2016

brs_parkvaci_dom_orto-original