Organizácia základnej školy a školského roka

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov sú plnoorganizované, čiže sú to školy so všetkými ročníkmi.

 

Vyučovanie sa člení na obdobie školského roka a školského vyučovania. Školský rok začína 1. septembra a končí 30. júna. Začiatok a koniec obdobia školského vyučovania a termíny školských prázdnin (jesenné, vianočné, polročné, jarné, veľkonočné, letné) určuje každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v pedagogicko-organizačných pokynoch na príslušný školský rok. Sú zverejnené na stránke www.minedu.sk.

 

Vzdelávanie sa realizuje školskými vzdelávacími programami. Vypracovali si ich jednotlivé školy podľa predstáv a skúseností  pedagogických zamestnancov, podmienok a profilácie školy, záujmu a potrieb žiakov i rodičovskej verejnosti. Riaditeľ školy je povinný zverejniť školský vzdelávací program na verejne prístupnom mieste.

 

Základná škola sa člení na prvý a druhý stupeň. V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiak získa úspešným absolvovaním vzdelávania pre 1. stupeň základnej školy primárne vzdelanie  a úspešným absolvovaním vzdelávania pre 2. stupeň základnej školy nižšie stredné vzdelanie.