Omnia Business Center

Miesto: Tomášikova ulica

Stavebník: OMNIA INVEST, s.r.o., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava

Parcely č.: 15651/2, 4, 10, 11, 26, 37, 39, 42, 43, 68, 74, 110, 147, 150, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ; 15650/ 1, 53; 15641/ 1, 134; 21949/1, 2, 30; 22192/ 26, 38; 22213/1,22179/2 kat. územie Ružinov

Stavebný zámer Omnia Business Center sa nachádza na pozemku bývalého Ústavu textilnej techniky medzi Tomášikovou ulicou a Trnavskou cestou. Na riešenom území sú navrhnutéštyri šesťpodlažné nadzemné objekty, ktoré sú osadené v pravidelných rozostupoch, čím v parteri vznikajú verejne prístupné zelené plochy. Parter je určený pre administratívu, obchod, služby, zasadacie a prezentačné priestory. V podzemí sa nachádza trojpolažné parkovisko a technické zázemie objektu. Pre každé dva administratívne objekty je navrhnutý jeden hlavný vchod s recepciou.Druhé až šieste podlažie slúži pre administratívne účely, V 2.PP  je navrhnutý plynotesný CO kryt s príslušným vybavením a požiarna nádrž.

Areál je dopravne napojený dvoma bodmi:- na Tomášikovu ulicu- v mieste vyústenia  navrhovanej prepojovacej komunikácie na Tomášikovu ulicu je navrhnuté vytvorenie novej, cestnou dopravnou signalizáciou riadenej, priesečnej križovatky Tomášikova- Haburská ulica so samostatnými ľavými a pravými odbočeniami

-na Trnavskú cestu-- výlučne pravostranným vjazdom a výjazdom

Statická doprava je zabezpečená 657 parkovacími miestami  v trojpodlažnej podzemnej garáži a 52 na porchu.

Projekt má územné rozhodnutie z  roku 2013 a predĺžené v roku 2015.