Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo zaradenie do nultého ročníka

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu 1. ročníka základnej školy, riaditeľ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok alebo zaradení dieťaťa do nultého ročníka. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

 O odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo zaradení dieťaťa do nultého ročníka môže riaditeľ rozhodnúť aj na návrh materskej školy, na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

  

Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník základnej školy.

 

Ak sa u žiaka, ktorý nemal odložený začiatok povinnej školskej dochádzky a neabsolvoval nultý ročník v prvom polroku prvého ročníka dodatočne zistí, že nedosiahol školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast odporučenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie rozhodnúť o dodatočnom odložení povinnej školskej dochádzky.