Obytný súbor Avidol

Miesto stavby: územie ohraničené Galvaniho ulicou a navrhovaným predĺžením ul. Na križovatkách

Parcely č. : 14801/1, 14814/609 kat.územie Trnávka

Stavebník: MACHO consulting, s. r. o., Exnárova 28, 821 03 Bratislava

Ide o 2 bytové budovy spolu so 470 bytovými jednotkami a nebytovými priestormi pre obchod, služby a šport.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie zo dňa 26. 08. 2010, právoplatné dňa  06. 10. 2010.