Obchodný dom KIKA II

Miesto: Galvaniho ulica

Stavebník: RL- Lamda, s.r.o.,Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava

Parcely č.: 15711/1 kat.územie Trnávka; prislúchajúce technické vybavenie na par. č: 15711/1, 12, 14, 55, 57, 58, 23, 35, 36 kat. územie Trnávka

Novostavba je umiestnená na existujúcej trávnatej ploche tak, že paralelne prilieha k južnému okraju parkoviska, pričom je rovnobežná s existujúcim OD KIKA I. Svojimi bočnými stenami kopíruje trasu železničnej trate i trasu obslužnej komunikácie, s ktorými je paralelná. Objemovo je rozdelená na jednopodlažnú a dvojpodlažnú časť.

Stavba z funkčného hľadiska predstavuje obchodné monofunkčné zariadenie s funkciou predaja priemysleného a spotrebného tovaru. Reišená je v dvoch nadzemných podlažiach tak, že prízemie (1. NP)  v úrovni parteru slúži predaju a skladovaniu a druhé nadzemné podlažie vytvára administratívne, technické a sociálno-hygienické zabezpečenie.

Stavba má územné rozhodnitie z roku 2009 a stavebné povolenie z roku 2011, pričom jeho platnosť bola predĺžená v roku 2013.