Nultý ročník

Nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré v súlade s platnou legislatívou k 1. septembru dosiahli fyzický vek 6 rokov, nedosahujú školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.

V žiadnej zo základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej časti Bratislava – Ružinov, sa nultý ročník  neotvára.