Integračný pobyt pre zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodcom

Finančný príspevok na integračný pobyt pre zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodcom upravuje VZN č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava - Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch

 

  • Oprávnenou osobou je zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má trvalý pobyt v MČ Bratislava - Ružinov a je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.
  • V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov, ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok môže mestská časť priznať v danom rozpočtovom roku oprávnenej osobe finančný príspevok na integračný pobyt pre zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodcom a to na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby o poskytnutie finančného príspevku na integračný pobyt pre zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodcom. 
  • Spolu so žiadosťou o priznanie finančného príspevku je oprávnená osoba povinná priložiť všetky dokumenty  preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia príspevku, najmä preukaz ťažko zdravotne postihnutého so sprievodcom (ŤZPS).
  • Jednorazový finančný príspevok môže byť poskytnutý oprávnenej osobe, ktorá nemá záväzky a dlhy voči mestskej časti, resp. má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov a tento dodržiava pravidelnými splátkami.
  • Na konanie o poskytnutie finančného príspevku na integračný pobyt pre zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodcom sa primerane použijú všeobecné predpisy o správnom konaní.
  • Výška finančného príspevku pre príslušný rozpočtový rok bude určená rozhodnutím starostu MČ Bratislava - Ružinov v súlade so schváleným rozpočtom MČ Bratislava Ružinov a príslušnou rozpočtovou položkou.
Dôležité kontakty