Dom nábytku Albero

Zámer: DOM NÁBYTKU – ALBERO, BRATISLAVA-TRNÁVKA
Navrhovateľ: SEGUM-trade, s.r.o., Bosákova 5, 851 04 Bratislava 

Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č. 15772/87-99 a 1086/2011 v lokalite medzi ulicou Vrakunská cesta, diaľnicou D1 a areálom Letiska M.R.Štefánika, k. ú. Trnávka a MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II.

Účelom navrhovaného zámeru je výstavba a prevádzka výstavno-predajných priestorov so skladom pre zamestnancov, zázemím pre zamestnancov a sociálnym príslušenstvom pre návštevníkov, spolu s prvkami technickej a dopravnej infraštruktúry. Dom nábytku bude dopĺňať kapacitne a sortimentom už prevádzkovaný obchodný dom ALBERO v MČ Petržalka. Objekt sa bude členiť na predajnú a skladovú časť. Predajná časť je navrhovaná ako trojpodlažná a skladová ako jednopodlažná, pričom skladová bude priamo napojená na predajnú časť v úrovni 1. NP. V rámci spevnených plôch je navrhovaných 70 parkovacích stojísk na dvoch parkoviskách a to pri severnej a severovýchodnej fasáde objektu.

albero-original