Bytový dom Peterská

Názov stavby: Bytový dom Peterská
Investor: BCD Invest, Budyšínska 38, 831 02 Bratislava
Parcely: č. 1400/68, 69, 70, 71, 72, 73, 74; 3177/3, 4

Zámer: Novostavba bytového domu na Peterskej ulici. Navrhovaný objekt má 1 podzemné podlažie a 4 nadzemné podlažia, zastrešenie plochou strechou. V suteréne sa nachádza hromadná garáž so 14 parkovacími miestami, na 1. np. až 4. np. je navrhnutých 8 dvojizbových a 6 trojizbových bytov - spolu 14 bytov. Nároky statickej dopravy sú pokryté 14 pm. v garáži na 1. pp. a ďalšími 8 pm. na teréne pri západnej fasáde navrhovaného bytového domu. Celková plocha riešeného pozemku je 1000,0 m2, zastavaná plocha je 315,7 m2, celková podlažná plochaje 1170.99 m

Zámer má súhlasné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy. 

peterska-original