Bytový dom Monte Verde

Bytový dom Monte Verde má vzniknúť na Sabinovskej ulici vedľa Štrkoveckého jazera (súčasné parkovisko pri Bielej labuti).

Ide o objekt s 11 podlažiami v najvyššom bode. Investor získal súhlasné záväzné stanovisko Hlavného mesta SR.

Stavebníkom je Urbicom a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 821 02

verde1-original verde2-original verde3-original

Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č. 15279/4; 15284/2,160; 15288/8,13; 22192/1; 22193,1 a 8 v lokalite na Sabinovskej ulici, k. ú. a MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II. Územie je ohraničené zo severu verejnou zeleňou a Svidníckou ulicou, zo západu spevnenými plochami s verejnou zeleňou a priľahlou plochou Štrkoveckého jazera a z východnej strany susedí s murovanými garážami.

Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie bytového domu s prvkami občianskej vybavenosti a parkovacími plochami pre cca 164 obyvateľov. Navrhovaná činnosť bude pozostávať z blokov/vstupov: "A" – 11 NP, „B" – 8 NP a „C" – 6 NP. Jednotlivé celky budú funkčne previazané a budú tvoriť jeden celok. Na úrovni 2.PP až 2.NP sa počíta s vybudovaním parkovacej garáže so 154 parkovacími stojiskami (p.s.) V parteri navrhovanej činnosti sa majú nachádzať vstupy do jednotlivých prevádzok služieb a do komunikačných jadier k bytom. Na úrovni 2.NP sa počíta s vyhradením plôch pre administratívu. Zvyšné podlažia budú určené pre bývanie. Celkovo sa počíta s realizáciou 63 byt. jednotiek. Statická doprava bude okrem parkovacej garáže so 154 p.s. doplnená o 49 p.s. umiestnenými na povrchu. 

Zámer sa nachádza v území, na ktorý MČ Ružinov obstaráva územný plán zóny.