Bytový dom Ivánska cesta (DORNYK)

Pozemky na Ivánskej ceste sú súčasťou areálu bývalého stredného učilišťa s internátom, jedálňou, telocvičnou s vrátnicou a garážami. Samotná budova na parcele 14803/54 v k.ú Trnávka slúžila ako internát, vedľajšia internátna budova slúži na účely dočasného ubytovania a telocvičňa s jedálňou sa nevyužíva. V súčasnosti je na dotknutej parcele 14803/54 v stavebnom konaní projekt rekonštrukcie na bytový dom. (pôvodne to bola štvorpodlažná budova učilišťa. Vzniklo tu 61 malometrážnych bytov. V druhej etape (súbežne s prvou) investor Ivanská cesta s.r.o. zrealizoval nadstavbu troch podlaží so 42 bytmi. Tretiu etapu predstavuje prístavba samostatného objektu s 8 nadzemnými podlažiami. Vjazd do novovybudovaného areálu je plánovaný z Vietnamskej ulice cez parcely č.14803/62, 14803/38, 14803/39, kde sa uvažuje s vybudovaním parkovacieho domu s jedným podzemným a troma nadzemnými podlažiami.

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/bytovy-dom

ivanska-cesta-original