Bytový dom Beckovská

Miesto stavby: Beckovská ulica
Parcela č.: 14807/42, 43, 44, 45
Navrhovateľ: HITECO s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 20, 813 46 Bratislava

Ide o novostavbu bytového domu so 4 nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím. Na parcelách sa nachádzajú dva jednopodlažné objekty, ktoré budú pred zahájením stavby asanované. V objekte je naplánovaných 10 bytov, administratívne priestory, priestory pre služby a priestory domového a technického vybavenia. Navrhovaná stavba je priestorovo štruktúrovaná do dvojpodlažnej horizontálnej hmoty vo väzbe na Beckovskú ulicu a do členenej štvorpodlažnej hmoty - vertikálne členenie v smere k zástavbe rodinných domov.

Z hľadiska dispozičného riešenie sa jedná o pavlačový objekt delený na niekoľko celkov: administratívne služby a priestory služieb sú umiestnené na 1. NP s doplnkovými priestormi na 2. NP a 1. PP. Trojizbový byt je umiestnený na 1. NP., deväť 2-izbových bytov na 2. NP až 4. NP, relaxačné priestory a pivnice na 1.PP, technické priestory pre účely vykurovania, prípravy TÚV, chladenia a vetrania bytov a občianskej vybavenosti na 1. PP. Parkovacie miesta sú umiestnené na pozemkoch stavby.

Hlavné mesto Bratislava vydalo k zámeru súhlasné záväzné stanovisko

beckovska-original