Bioenergetický komplex Bratislava

Zámerom je výstavba a prevádzka bioplynovej stanice (BPS) na parc. č. 3942/31 v lokalite Vlčie hrdlo, cca 500 m južne od objektu Nového prístavu vo Vlčom hrdle, 500 m západne od areálu spoločnosti Slovnaft, cca 1300 m od areálu spaľovne odpadov OLO a v susedstve pozemkov, na ktorých sa nachádza bývalé skleníkové hospodárstvo. Severovýchodne od dotknutých pozemkov preteká prívodný kanál chladiacej vody Slovnaftu. Severne až severozápadne vo vzdialenosti cca 70 – 100 m sa nachádzajú pozemky využívané ako záhradky.